Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań, NIP 781-00-62-516, REGON 639665348.
2. Pani/Pana dane osobowe (nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania i korespondencyjny, data urodzenia oraz opcjonalnie adres e-mail i numer telefonu) będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki* polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury , na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy Wypożyczalni lub poprzez katalog online.
5. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem informatycznym, oraz podmiotom świadczącym usługi windykacyjne na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie nie dłużej 5 lat od końca roku w którym ostatni raz wypożyczono książkę, w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Żurawski iod@wbp.poznan.pl
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.